Việt Tộc Trên Đài SBTN

Buổi phỏng vấn Cha Trần Công Vang với đài SBTN về mục đích và đường hướng hoạt động của Hội Việt Tộc

Mục Đích Thành Lập

Mission Of Statement

Đường Hướng Hoạt Động

Đường Hướng Hoạt Động

Công Tác Hỗ Trợ

Các Hoạt Động Chính