Chương Trình Bảo Trợ

$60 – Học  bổng  một  năm cho một học sinh Cấp I & II  


$80 – Học bổng một năm cho một học sinh Cấp III      


 $100  –  Một xe đạp cho học sinh cấp III (đi học xa)​​  


$300 – Học bổng một năm cho một Sinh Viên Cao Đẳng​​


 $400 – Học bổng một năm cho một Sinh Viên Đại Học


$1000  –  Trường hợp Y Tế đặc biệt


$4500  –  Hệ thống nước uống sạch cho cả làng


“Nhờ tình thương của Quí Ân Nhân Hội Việt Tộc, chúng con có cơ hội đến trường học.

“Nhờ tình thương của Quí Ân Nhân Hội Việt Tộc, chúng con có cơ hội đến trường học.”

Phieu Ung Ho

Ủng Hộ

Chi tiết người ủng hộ

Địa chỉ

Sending

Mọi giúp đỡ ủng hộ bằng ngân phiếu, xin gửi về:

Việt Tộc Foundation
P.O. Box 10061
Silver Spring, MD 20914

(Mọi tên tuổi và điạ chỉ của quí vị sẽ được Việt Tộc giữ kín.)