Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hay xây dựng, xin liên lạc trực tiếp đến Cha Hội Trưởng:

Lm. Phêrô Trần Công Vang

Sđt: +1 (904) 476-5761

hay gửi tin trực tiếp qua mẫu đơn dưới đây:


Tên *

Địa Chỉ Email *

Chủ Đề

Nội Dung

Hay liên lạc về địa chỉ của văn phòng hội Việt Tộc

Địa Chỉ Văn Phòng

Việt Tộc Foundation
137 Manor Ave. SW
Concord, NC  28025


Địa Chỉ Thư Tín

Việt Tộc Foundation
P.O. Box 10061
Silver Spring, MD 20914