Ban Điều Hành

LM. Phêrô Trần Công Vang

LM. Phêrô Trần Công Vang

Sáng Lập Viên/ Hội Trưởng

Hội Việt Tộc được thành lập từ năm 1998; do Cha Trần Công Vang cùng một số anh chị em thiện chí  tại Maryland, Hoa kỳ khởi xướng.

Hội đã liên tục hoạt động cho đến nay và luôn mở rộng tầm phục vụ cho các em Sắc tộc trên các vùng Cao và Tây Nguyên trong lãnh vực giáo dục.

Hội Việt Tộc mong muốn sẽ thực hiện đúng vai trò của mình là một nhịp cầu nối để đón nhận và chia sẻ tình thương của quý vị ân nhân đến với đồng bào Sắc Tộc, xứng đáng với niềm tin tưởng của mọi người.

Thành Viên Ban Điều Hành

Mr. Nguyễn Kim Sơn

Mr. Nguyễn Kim Sơn

Hội Phó
Mr. Phạm Xuân Độ

Mr. Phạm Xuân Độ

Thư Ký
Mrs. Vũ Bích Nhung

Mrs. Vũ Bích Nhung

Thủ Quỹ

Mr. Nguyễn Đức Cường

Mr. Nguyễn Đức Cường

Trưởng Ban Dự Án Học Vấn
Mrs. Nguyễn Hồ Thanh

Mrs. Nguyễn Hồ Thanh

Trưởng Ban Dự Án Đặc Biệt
Mr. Phạm Khánh Phước

Mr. Phạm Khánh Phước

Phụ Tá Ban Dự Án Đặc Biệt
Mr. Lê Duy Thiện

Mr. Lê Duy Thiện

Phụ Tá Ban Dự Án Đặc Biệt
?? Đỗ Kim Phượng

?? Đỗ Kim Phượng

Phụ Tá Thủ Quỹ