-Thời hạn và nơi thực hiện dự án: Dự án bắt đầu tháng 9 năm 2016 và hoàn thành tháng 12 năm 2016.

Nơi thực hiện: làng Groi, xã Glar, Đak Đoa, Gia Lai.

-Số Tiền Đã Nhận: 162.450.000 đồng

-Mục tiêu dự án: Xây Dựng Hệ Th ống Nước Lọc Cho Người Bahnar tại vùng Đak Đoa, Gia Lai. Mục tiêu trên đạt được 90 phần trăm. Lý do: có nguồn tài trợ của Hội Việt Tộc, việc thi công cũng nhanh chóng giúp nhu cầu cần nước sạch của dân làng.

-Lợi ích dự án: Khoảng 800 gia đình sử dụng nguồn nước này; họ là những người Bahnar thuộc các làng trong xã Glar. Hệ thống lọc nước sẽ đảm bảo nước sạch, nước sinh hoạt, hạn chế các bệnh đường tiêu hóa, bệnh ngoài da; cuộc sống của dân nghèo vùng này được nâng lên.

-Tính bền vững của dự án: Để dự án được bền vững, tôi đã cắt cử hai nhân viên phụ trách, cai quản và bảo dưỡng máy lọc nước; tuy nhiên hai nhân viên này làm việc thiện nguyện. Trong tương lai tôi sẽ tìm nguồn để có thù lao chút ít cho họ. Vì là dự án nước lọc cho người nghèo, nên không thu tiền nước (hay bán nước). Nhưng một năm có lẽ sẽ xin họ đi làm công ích (một hộ gia đình vài ngày công, lấy số tiền đó trả tiền điện và chi phí cho nhân viên…

Hệ thống này có thể phục vụ dân làng nhiều năm. Theo kinh nghiệm cho thấy máy lọc nước sẽ hoạt động từ 10 đến 20 năm; nhưng cũng tùy thuộc vào sự bảo dưỡng và thay thế phụ tùng cho các bộ phận hư hỏng.