,

Tổng Kết Tài Chánh Năm 2010

Báo cáo Tài Chánh cho tài khoá năm 2010. Trích từ báo Việt Tộc năm 2012