,

Tâm Tình Tạ Ơn Năm 2014

Những manh áo, chén cơm, viên thuốc, mái nhà, lớp học, nước sạch, trong những vùng hẻo lánh xa xôi biệt lập bị lãng quên, gói ghém thật nhiều giá trị cao đẹp vô tả.