Lược Sử Nhóm Truyền Giáo PLEIKLY

Hồi đó đa số Jrai Pleikly còn tuốt lúa bằng tay (puă pơdei). Họ còn ngại cắt, gặt, đập vì cho như thế là đối xử quá thô bạo đối với cây lúa. Tôi thấy như người Jrai coi cây cối, và nhất là cây lúa như những sinh-vật biết rung cảm hơn là loài vô tri vô giác.

Sứ Vụ Ja-Rai

Tên ban đầu của chúng tôi là Nhóm Ra Đi. Ra đi để tìm Chúa. Ra đi tầm Đạo để có thể tu Đạo (mà tu Đạo lại là tầm Đạo không ngừng). Chúng tôi ra đi mà không biết đi về đâu. Lúc đó chúng tôi chưa biết ngưới Jarai là ai.